Som andelshaver ejer du en lille del af hele huset – fra kælder til skorsten – og du ejer brugsretten til din lejlighed, men ikke selve lejligheden. Derfor skal du ansøge bestyrelsen om forbedringer. Disse forbedringer ejer du til gengæld, og de indregnes i lejlighedens salgspris, når du engang sælger. Andelslejlighedens værdi afhænger derimod af hele husets værdi. Derfor passer vi i fællesskab godt på vores fine, gamle hus.

Til toppen

Byggetilladelser

“Ved etablering af nyt skal man begynde med at aflevere en udfyldt byggeansøgning, hvori det beskrives hvilke arbejder man gerne vil udføre, til bestyrelsen.”

Det er dejligt at du ønsker at sætte din lejlighed i stand. Det sætter vi pris på, men inden du går i gang, er det vigtigt du læser følgende grundigt igennem.

Du skal nemlig være opmærksom på at foreningens regler kan være mere omfattende end kommunens.

Så udover at have en byggetilladelse fra kommunen skal man følge foreningens regler som de fremgår af følgende vejledninger:

Køkken og bad

Større ændringer som flytning af køkken og bad til nye lokaler kræver kommunens tilladelse.

Hvis du blot renoverer eller udskifter elementer, kræver det ikke tilladelse fra kommunen, men hvor der er tale om renovation skal foreningen formentlig føre tilsyn. Så hvis du fx skal skifte en vaskemaskine, behøver du ikke søge, skal der derimod etableres vaskemaskine, hvor der ikke før har været en, skal du kontakte foreningen. Ved etablering af nyt skal man begynde med at aflevere en udfyldt byggeansøgning, hvori det beskrives hvilke arbejder man gerne vil udføre, til bestyrelsen. Vær opmærksom på foreningens regler kan være mere omfattende end kommunens. Så udover at have en byggetilladelse fra kommunen skal man følge foreningens regler som de fremgår af vejledningerne for fx køkken og bad.

Læs mere om kommunale byggetilladelser og link til ansøgningsdokumenter (køkken og bad).

Her finder du hhv. kommunens og foreningens byggeansøgning:

Foreningens
byggeansøgning
Kommunens byggetilladelsesansøgning
BBR – blanketter til
byggetilladelse
Til toppen

På følgende sider bliver beskrevet hvilke regler der gælder

El

El-instalationer
For byg-selv arbejde i Vanløsegaard gælder en række bindende vejledninger.

Her er de gældende regler om el-installationer:

Generelt om elektriske installationer
Det er tilladt selv at udskifte elkontakter, tilslutte lamper til faste lampesteder.

Det er ikke tilladt selv at udskifte fast el-installation, såsom kabler, måler målerramme, HFI-relæ, uden at arbejdet følges og vejledes, og til sidst skriftligt godkendes af en autoriseret el-installatør.

Såfremt dette forhold ikke er i orden, og man har mistanke om at der har været foretaget indgreb i el-installationerne af en ikke-autoriseret person, bør man

kræve af sælger, at der forevises en erklæring fra en autoriseret elinstallatør om installationens lovlighed.

Sælger af lejligheden har pligt til at dokumentere installationers lovlighed ved erklæring fra en autoriseret person, såfremt foreningen kræver dette.

El-attest ved salg af andel
Proceduren er, at ved vurdering af lejligheder til salg, udført af Lejlighedsvurdering.dk, gennemføres samtidig et el-gennemsyn af lejligheden af foreningens elektriker. Såfremt der findes fejl og mangler, vil elektrikeren oplyse en pris for udbedringen af disse. Herefter er det op til andelshaverne at acceptere tilbuddet eller selv få arbejdet udført. Får andelshavere selv udført arbejdet, skal foreningens elektriker efterfølgende ud og godkende arbejdet, hvilket medfører en merpris for andelshaverne.

VVS-installationer

VVS-installationer skal være lovlige. Det vil sige at arbejder udført på vand og afløbsinstallationer, skal være udført af autoriseret VVS-installatør. Dette gælder rørføring, udskiftning af haner, opsætning af maskiner direkte til forsyningsledningerne, brusekabiner, etablering af gulvafløb i badeværelse, samt alle former for gasinstallationer, herunder nedtagning af disse.

Såfremt der ikke foreligger regninger for udførte ændringer i gas og vandinstallationen, kan køber kræve en skriftlig erklæring for installationens lovlighed fra en autoriseret VVS-installatør.

Ved installation af maskiner i rum uden gulvafløb, skal disse opstilles på godkendt vandtæt underlag, såfremt de ikke er forsynet med vandafbryder.

Tappehaner skal fjernes eller afproppes når maskininstallationer fjernes, såfremt der ikke er gulvafløb i rummet.

Ovenstående kan kun ske efter tilladelse fra bestyrelsen.

Badeværelse

Følgende procedurer skal følges for alle arbejder, der involverer bad, hvad enten der er tale om renovering af eksisterende eller opførsel af et nyt badeværelse:

Renovering af bad

Køkken

Køkkeninstallationer skal altid være lovlige.

Mange ombygger køkken med nye elementer, nyt gulv, nyt loft, skjult rørføring, køleskab, vaskemaskine, gas-el-komfur og så videre.

Eventuel udvidelse af køkken, ved f.eks. nedrivning af vægge, sænkning af lofter, kræver bestyrelsens godkendelse. Dette kan du få ved at udfylde en byggeansøgning (link samme som under byggetilladelse) Udfyld dette skema og aflever det til bestyrelsen i en kontortid – eller send det som mail. Senere skal der indhentes byggetilladelse fra kommunen.

 

Byggetilladelse fra komunen

 

El- og gasinstallationer må kun ændres af autoriserede installatører.
Man skal være opmærksom på at gasrør ikke må skjules i lofter.

Der skal være mulighed for at kunne komme til at udskifte rør, der er skjulte.

Det skal bemærkes at, hvis man ønsker at tilslutte sin emhætte til det fælles ventilationssystem må den ikke have motor. Ved opsætning af emhætte skal der

foreligge tilladelse fra bestyrelsen, da den skal tilsluttes vores fællesudluftning. Bestyrelsen henviser til lovlige modeller.

 

Emhætter

 

Afløbsinstallationerne skal være tætte, haner må ikke dryppe.

Se altid efter eventuel råd under køkkenvasken.

Udskiftning af køkken er generelt en forbedring der afskrives over 10-20 år, alt efter kvaliteten af køkkenet.

Det er tilladt selv at fortage udskiftning af køkken, herunder nedrivning af vægge, og man er berettiget til at få dækket værdien af eget arbejde som en del af anskaffelsessummen for køkkenet.

Læs mere om kommunale byggetilladelser og link til ansøgningsdokumenter her:

 

Kommunale byggetilladelser

Vægge

Vægge skal bestå af et fast og brandsikkert, uforgængeligt materiale, for eksempel skillevægge beklædt med gipsplader, eller pudset.

Gipsvægge kræves normalt opsat med stål, fyldt med isoleringsmateriale, enten rockwool eller glasuld, derefter beklædt med gipsplader efter bygningsmyndighedernes anvisning.

Beklædning af vægge kan f.eks. være med glasvæv, fliser, hvilket kan være en forbedring.

Flytning, opsætning eller fjernelse af skillevægge kræver normalt tilladelse fra bygningsmyndighederne eller i det mindste anmeldelse af dette. Husk at orientere bestyrelse og myndigheder inden igangsætning af arbejdet.

Der er sket store skader på ejendomme fordi en ukyndig har fjernet en bærende skillevæg. Søg derfor altid tilladelse til dette gennem sagkyndig.

Udføres et sådant arbejde uden at man har de fornødne tilladelser kan man blive pålagt erstatning.

Hovedlinjer:

  • Overflader skal være ubrandbare (gips, puds, mursten o.a.)
  • Vægetableringer og fjernelser skal være godkendte af bygningsmyndighederne
  • Fjernelser af gamle vægge giver ofte anledning til gener uagtet det kun er trævægge som ikke er værende! Fjernes et skillerum mellem 2 stuer i stueetagen ser vi ofte revner i ovenstående etagers vægge selv om alle er af træ!
  • Nye vægge må ikke være murede, medmindre disse stilles på eksisterende murede vægge eller andet godt stift underlag

Bestyrelsen eller foreningens rådgivende ingeniør tager intet ansvar for at ovenstående til enhver tid overholder bygningsmyndighedernes krav.

Lofter

Der kræves altid tilladelse fra bygningsmyndighederne hvis lofter sænkes til under 250 cm fra gulv.

Lofter skal være lovlige. De må ikke sænkes til lavere end 210 cm uden dispensation. Lofter skal være pudsede eller beklædt med godkendte gipsplader (eller anden beklædning der er ubrandbar = godkendt).

Trælofter kan i særlige tilfælde godkendes, såfremt man kan dokumentere at disse af et autoriseret firma er behandlet med brandhæmmende imprægnering og såfremt ibrugtagningstilladelse er givet fra kommunens byggemyndighed.

Lofter beklædt med masonit, det vil sige hård træplade, er ikke lovlige. Celotexplader der er lavet af træfiber er heller ikke lovlige.

Man bør som køber eller sælger af en andelslejlighed sørge for at lofterne er lovlige ved overdragelsen. En køber eller foreningen kan kræve at beklædning på lofter er lovlige, og at sælger (andelshaveren) sørger for dette. Der kan endvidere kræves et nedslag i købesummen, for at overtage lovliggørelsen.

Pas især på elinstallationerne. Udførelse af forsænkede lofter kræver næsten altid helt nye installationer i rummet. Kontakt en elinstallatør inden I starter arbejderne.

Hovedlinier:

  • Overflader / beklædninger skal være ubrændbare (klasse 1 – i godkendte tykkelser).
  • Alle materialer skal være klasse A (svarer til uantændelige).
  • Et loft kaldes “nedhængt” hvis det er en konstruktion som er sænket mere end 40 cm eller hvor det overliggende hulrum er større end 1 m3.
  • Der kræves byggetilladelse til alle typer af lofter / loftsbeklædninger.
  • Husk intet loft uden ændring af elinstallationer / lampeudtag udført af elinstallatør med tilhørende faktura / erklæring.
  • Let demonterbare lofter (stål T skinner med gips eller Rockwool plader og lignende) skal også have godkendelse fra kommunen, men kræver ikke ændring af elinstallationer.

Bestyrelsen og foreningens rådgivende ingeniør tager intet ansvar for at ovenstående til enhver tid overholder bygningsmyndighedernes krav.

Vinduesspecifikationer

De minimumskrav, der skal opfyldes for nye vinduer, beskrives i foreningens vinduesspecifikationer.

Standard specifikationer vinduer 2016

Typetegninger vinduer 2016

Specifikationerne er udarbejdet af Ejner Larsen, Niras, rådgivende ingeniør på både den facaderenovering i 2003-09, hvor mange vinduer og på projektet 2015-16, hvor foreningens vinduer på opgangstrapperne blev udskiftet. I begge disse projekter havde andelshaverne mulighed for at tilkøbe udskiftning af deres gamle vinduer med moderne termovinduer.

For de vinduer, der blev udskiftet i forbindelse med projektet i 2015-16, og for fremtidige vinduer vil det selvfølgelig være de nye specifikationer, der gælder. Når de foreligger vil de fremgå af denne side.

Specifikationerne anses som minimumskrav til vinduer, hvor andelshaverne selv udskifter. Beboere, der udskifter vinduer til nye, der ikke opfylder disse specifikationer, kan ikke forvente sådanne betalt ved salg af lejligheden – i særlige tilfælde kan foreningen kræve udførte vinduer genudskiftet til forsvarlige.

Når man selv har forestået udskiftning af vinduer og ønsker disse godskrevet i forbindelse med salg af lejligheden, må man også gøre sig klart at den fulde vedligeholdelse af disse påhviler en selv – også den udvendige vedligeholdelse.

 

Byggegener

Gener overfor underboen i forbindelse med etablering af badeværelse skal være mindst mulige, ligesom bygherren skal retablere lofter og lignende uden omkostninger for underboen.

Generelt må en andelshaver som ombygger sin lejlighed (bygherren), hæfte for de ulemper han eller hun påfører sin nabo, herunder skader der følger af ombygningen.

En andelshaver skal ikke tåle at arbejder der medfører ændringer i sin lejlighed, bliver udført af ikke faglærte eller autoriserede personer. Det vil sige at man kan kræve at arbejder udføres af firmaer til hvem man kan rejse krav om erstatning såfremt arbejderne ikke bliver udført forsvarligt.

Byg selv
samlet regelsæt
Til toppen
Til toppen
Byfornyelsesprojekt
Knopskydning
Til toppen

Tilslut dig fælleskabet

Skriv dig op på ventelisten her

Køb en andelslejlighed

Beboerorientering

Beboerorientering juni 2021
Beboerorientering december 2020
Beboerorientering november 2020
Beboerorientering september 2020
Beboerorientering juli 2020
Beboerorientering april 2020
Beboerorientering oktober 2019
Beboerorientering juni 2019

Vanløsegaard ANNO 1923

Foreningen er fra 1923, bygningen fra 1924. I dag er der et dejligt gårdmiljø, hvor man kan nyde den smukke facade, der blev renoveret fra 2003 til 2008 

At gå rundt en lørdag formiddag og hænge vasketøj til tørre, mens gruset knaser under fødderne og ungerne kører på cykel. Det er derfor, jeg bor i Vanløsegård.

Julie, Beboer

Jeg kan godt lide det her.
Der er altid nogen der lige kan give en hånd, hvis man har brug for hjælp.

Claus Hansen, Beboer